Жеке кабинет
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

Астана қаласы Адвокаттар алқасы (Оператор) advocaturaastana.kz мобильді қосымшада және advocaturaastana.kz интернет-ресурста (бұдан әрі-" мобильді қосымша") дербес деректерді сақтауды және пайдалануды жүзеге асырады, Ал интернет-ресурсты/мобильді қосымшаны пайдаланушы (бұдан әрі - "Пайдаланушы") осы келісімге (бұдан әрі – Келісім) сәйкес дербес деректерді ұсынады. Келісіммен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Интернет-ресурстың және мобильді қосымшаның қызметтерін пайдалануды тоқтатуға міндеттенеді.

1. Келісімнің мәні

1.1. Осы Келісім интернет-ресурста және/немесе мобильді қосымшада тіркелген жағдайда Интернет-ресурсты/мобильді қосымшаны Пайдаланушының дербес деректерін жинауды, өңдеуді және пайдалануды реттейді.

1.2. Дербес деректерді жинау Пайдаланушы осы Келісімге қосылғаннан кейін ғана жүргізіледі. Пайдаланушы жеке деректерді тек өз еркімен ұсынады.

1.3. Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын сақтау осы деректерді пайдаланушы ұсынған сәттен бастап қамтамасыз етіледі.

1.4. Пайдаланушының дербес деректерін Интернет-ресурста/ мобильді қосымшада қызмет көрсету шарттарына қайшы келетін мақсаттарда пайдалануға болмайды. Дербес деректерді мүліктік және (немесе) моральдық зиян келтіру, Қазақстан Республикасының заңдарында кепілдік берілген құқықтар мен бостандықтарды іске асыруды шектеу мақсатында пайдалануға жол берілмейді.

1.5. Интернет-ресурсты/ мобильді қосымшаны тіркей және пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарымен өзінің келісімін білдіреді.

2. Дербес деректердің құрамы және түсінік

2.1. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңының 1-бабының 2-тармағына сәйкес осы Келісім шеңберінде дербес деректер мынадай ұғымды білдіреді: "Дербес деректер-электрондық, қағаз түрінде және (немесе) өзге де материалдық тасығышта тіркелген, олардың негізінде айқындалған немесе айқындалатын Дербес деректер субъектісіне қатысты мәліметтер ".

2.2. Дербес деректердің құрамы және оларды өңдеу:

2.2.1. Жеке тұлғалар үшін – осы интернет-ресурстың/мобильді қосымшаның тіркелген пайдаланушылары: Тегі, Аты, Әкесінің аты, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы.

2.3. Осы Келісімді Интернет-ресурста/мобильді қосымшада тіркеу арқылы қабылдай отырып, пайдаланушы оператордың тіркеу кезінде ұсынылған дербес деректерін (оның ішінде тіркеуден кейін өзгертілген/өңделген деректерді) өңдеуге өзінің келісімін растайды. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңының 1-бабының 12-тармағына сәйкес: "дербес деректерді өңдеу-дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер".

3. Оператордың құқықтары мен міндеттері

3.1. Оператор міндеттенеді:

1) Интернет-ресурста/ мобильді қосымшада қызмет көрсету үшін қажетті көлемнен аспайтын көлемде дербес деректерді жинауға;

2) заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді пайдаланушының келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге;

3) пайдаланушы өздеріне қатысты оларды жариялауға нақты келісім білдіргендерден басқа, алынған дербес деректерді жарияламауға;

4) заңнамада белгіленген тәртіппен дербес деректерді заңсыз пайдаланудан немесе жоғалтудан қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

4. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

4.1. Пайдаланушы міндеттенеді:

1) операторға қажетті анық және өзекті ақпаратты, оның ішінде тіркелу үшін қажетті Пайдаланушының дербес деректерін Интернет-ресурста/ мобильді қосымшада тіркелу кезінде толтырылатын нысанға сәйкес беруге;

2) үшінші тұлғалардың дербес деректерін олардың келісімінсіз пайдаланбауға және бермеуге міндетті. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың дербес деректерін орналастырған кезде пайдаланушыда қажетті өкілеттіктердің болуы болжанады;

3) оператордың қызметтерді орындауына әсер етуі мүмкін жағдайларда дербес деректердің өзгергені туралы хабарлауға міндетті;

4) Интернет-ресурста / мобильді қосымшада өз есептік жазбаңызға кіру үшін сенімсіз, оңай таңдалатын құпия сөздерді пайдаланбауға;

5) өз есептік жазбасына кіру үшін құпия сөзді үшінші тұлғаларға бермеуге;

6) Есептік жазбаны басқа тұлғаның атынан тіркемеуге;

7) бірнеше есептік жазба жасамаңыз;

8) бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланбауға және сайттың және мобильді қосымшаның, олардың сервистерінің немесе пайдаланушылардың дербес беттерінің қалыпты жұмыс істеуін бұзуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті.

4.2. Пайдаланушы құқылы:

1) өзінің дербес деректерін алып тастауды немесе түзетуді талап етуге;

2) өзінің дербес деректеріне еркін қол жеткізуге;

3) Интернет-ресурстың/мобильді қосымшаның операторын бұл туралы белгіленген тәртіппен хабардар ете отырып, операторға дербес деректерді беруден бас тартуға құқылы. Бұл ретте пайдаланушы интернет-ресурстың/мобильді қосымшаның кейбір қызметтеріне қол жеткізе алмайтыны туралы хабардар етіледі.

5. Дербес деректерді қорғау

5.1. Пайдаланушының дербес деректерін қорғау үшін оператор:

1) Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз кіруден, өзгертуден, ашудан немесе жоюдан қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды;

2) арнайы уәкілетті қызметкерлерді және дербес деректерге қол жеткізу тәртібін айқындайды;

3) пайдаланушының келісімінсіз дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге жол бермейді;

4) Интернет-ресурстың/мобильді қосымшаның жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін осы ақпарат қажет болатын үшінші тұлғаларға ғана Пайдаланушының дербес деректеріне қол жеткізуді ұсынады, сондай-ақ пайдаланушы ұсынған дербес деректерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында (оның ішінде заңсыз және/немесе құқыққа қарсы деректердің алдын алу және/немесе жолын кесу мақсатында) пайдалануға рұқсат береді пайдаланушы әрекеттері);

5) Дербес деректерді сақтау пайдаланушыны айқындауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен ұзағырақ емес жүзеге асырылатынына кепілдік береді және олар өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін жойылуға жатады.

6. Жауапкершілік

6.1. Пайдаланушы Интернет-ресурста/ мобильді қосымшада орналастыратын кез-келген ақпарат үшін, ақпаратты басқа пайдаланушыларға хабарлау үшін, сондай-ақ басқа пайдаланушылармен кез-келген өзара әрекеттесу үшін жеке жауап береді.

6.2. Оператор дербес деректерді рұқсатсыз таратқаны үшін жауапты болмайды:

1) егер бұл есептік жазбаға оңай парольді таңдаған немесе үшінші тұлғалардың парольді пайдалануына мүмкіндік берген пайдаланушының абайсыздығының салдары болса;

2) Егер оператор дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қабылдаса, алайда дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері (бұзу, шабуыл) немесе бағдарламалық қамтамасыз етудегі осалдықтар нәтижесінде орын алса.

6.3. Барлық басқа жағдайларда тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес туындайды.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Осы келісімді оператор қандай да бір арнайы хабарламасыз біржақты тәртіппен өзгертуі және/немесе толықтыруы мүмкін.

7.2. Осы Келісім ашық және жалпыға қолжетімді құжат болып табылады.

7.3. Осы құжат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының 1-тармағына және 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта және қосылу шарты болып табылады.

7.4. advocaturaastana.kz Интернет-ресурста және / немесе advocaturaastana.kz мобильді қосымшада тіркелу арқылы Сіз жоғарыда көрсетілген ережелермен келісесіз.

7.5. Осы Келісімді қабылдай отырып, пайдаланушы электрондық пошта арқылы SMS және E-mail хабарламаларын алуға өзінің келісімін растайды.