Жеке кабинет
АҚЫЛЫ НЕГІЗДЕ ЗАҢ КӨМЕГІ

Қазақстан Республикасы "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңының 17-бабына сәйкес, егер аталған Заңда және Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, келісім негізінде жеке және заңды тұлғаларға ақылы түрде көрсетілетін заң көмегі ақылы негізде танылады.

Адвокаттар көрсететін заң көмегіне ақы төлеу мөлшері адвокаттың көмек сұраған адаммен жазбаша шартында белгіленеді.

Шарт жасасу міндетті болып табылады және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Шарттың бір данасы осындай шарт жасаған адамға беріледі.

ШАРТТЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРТТАРЫ:

1) қорғаушы не өкіл ретінде тапсырманы орындауды қабылдаған (қабылдаған) адвокаттың тегін, атын және әкесінің атын (ол болған кезде) не адвокаттық кеңсенің атауын көрсету.

Адвокаттық кеңсе мен заң көмегіне жүгінген адам арасында жасалатын шарт бойынша тапсырманы қорғаушы не өкіл ретінде орындауды адвокаттық кеңсе тағайындаған адвокат қабылдайды;

2) тапсырманы қабылдаған адвокат мүшесі болып табылатын адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысанын және адвокаттар алқасын көрсету;

3) тапсырманың мәні;

4) көрсетілетін заң көмегіне ақы төлеудің және адвокаттың қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарын өтеудің мөлшері мен тәртібі;

5) шартты бұзу тәртібі мен шарттары.