Жеке кабинет
АДВОКАТТЫҢ ҚЫЗМЕТІН САҚТАНДЫРУ

1. Адвокат осындай көмек көрсету нәтижесінде Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша кәсіби жауапкершілікті сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

Адвокаттың кәсіби жауапкершілікті сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге кірісуге құқығы жоқ.

Егер адвокат адвокаттық кеңсенің серіктесі болса, онда оның кәсіби жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасуды адвокаттық кеңсе жүзеге асыра алады.

2. Адвокаттың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру объектісі сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен адвокаттық қызметті жүзеге асыруға байланысты Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері болып табылады.

3. Адвокаттың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы сақтанушының (сақтандырылушының) Шартқа сәйкес заң көмегін көрсететін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу жөніндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің туындау фактісі болып табылады.

КӘСІБИ ҚАТЕЛЕР

Осы баптың мақсаттары үшін кәсіби қателіктер деп саналады:

1) процестік мерзімдерді өткізіп жіберу;

2) құжаттарды дұрыс ресімдемеу;

3) Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін адамға өзіне зиян келтіруге әкеп соққан жасалатын заңдық әрекеттердің салдары туралы хабарламау;

4) сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) клиенттен заң көмегін көрсету үшін алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;

5) адвокаттық құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз жария ету.

Кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартында Сақтандырылған тұлғаның осындай көмек көрсетуі нәтижесінде Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне зиян келтіруге әкеп соққан өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.

4. Егер Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген зиян сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) кәсіптік міндеттерін абайсызда бұзуының салдары болып табылса, сақтандыру жағдайы орын алды деп есептеледі.

5. Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері оның талаптарымен айқындалады және қызметін Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында жүзеге асыратын адвокаттар үшін - кемінде мың есе, өзге адвокаттар үшін - міндетті сақтандыру шартын жасасу күніне тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген кемінде бес жүз есе айлық есептік көрсеткішті құруға тиіс адвокаттың кәсіби жауапкершілігі.

Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың тәртібі мен өзге де шарттары адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шарты негізінде тараптардың келісімімен айқындалады.